Login mijn account »
YESCRM LOGOOver OnsRegistreerLicentiesDemo
Algmene voorwaarden
Door diensten af te nemen bij YESCRM gaat u accoord met de Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 YESCRM is de handelsnaam waaronder software en diensten worden geleverd. YESCRM is een handelsnaam in eigendom van DLT Media BV gelokaliseerd in Nederland.

1.2 Cliënt: een onderneming, organisatie, persoon of eindgebruiker met wie YESCRM een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Contract: een juridisch bindende uitwisseling van overeenkomst(en) tussen YESCRM en Cliënt.

1.4 Partij: een van de deelnemers aan een Contract.

1.5 Algemene Voorwaarden: de condities, bepalingen en voorwaarden vermeld in dit document die van toepassing zijn op een Contract en overeen zijn gekomen door betrokken Partijen.

1.6 Diensten: software, websites, databases, documentatie, apparatuur, hardware en diensten geleverd door YESCRM zoals gespecificeerd in een Contract.

1.7 Handelsmerken: alle namen, merken, logo's, ontwerpen, handelsnamen die door YESCRM zijn gekoppeld aan Diensten.

1.8 Hosting Plan: de allocatie en administratie van computerbronnen voor een Cliënt met Diensten, data, software, hardware en netwerk componenten.

1.9 Broncode: programma-code, bestanden, handleidingen en software ontwikkeld door YESCRM die vallen onder de Algemene Voorwaarden.

1.10 Afgeleid Werk: de Broncode, of delen daarvan, met code die niet onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden.

2. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

2.1 YESCRM behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of uit te breiden.

2.2 Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan wijzigingen zonder kennisgeving.

2.3 Indien een cliënt niet wil voldoen aan de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kan de overeenkomst worden geannuleerd vanaf de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht werden. Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Vertrouwelijke informatie is alle informatie die door een Partij aan de andere is gegeven op basis van een Contract waarbij, voorafgaand aan of ten tijde van de openbaarmaking, deze is gekenmerkt als vertrouwelijk of onderhevig is aan intellectueel eigendom.

3.2 De Ontvanger, de Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, mag deze alleen gebruiken voor het doel zoals neergelegd in een Contract.

3.3 Een Hosting Plan geleverd door YESCRM is onderworpen aan vertrouwelijkheid.

3.4 Verplichting voor geheimhouding is niet van toepassing indien:
a) De informatie is vrijgegeven op basis van een geldige gerechtelijk of overheidsbevel.
b) De informatie is rechtmatig verkregen door de Ontvanger zonder schending van enige verplichting tot vertrouwelijkheid.
c) De informatie is of wordt bekendgemaakt aan het algemene publiek door middel van een derde partij.

4. Contracten

4.1 Looptijd van het contract: als het Contract betrekking heeft op het verstrekken van periodieke of regelmatige Diensten dan zal het Contract worden aangegaan voor de duur zoals tussen Partijen is overeengekomen waarbij, bij gebreke, een duur van een jaar geldt. De duur van het Contract wordt stilzwijgend verlengd met telkens de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij Cliënt of YESCRM het Contract beëindigt.

4.2 Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment, maar wijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende Contracten tot aan de volgende verlenging daarvan.

4.3 Een Contract is bindend voor Cliënt en YESCRM en de respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

5. Beëindiging van Contract

5.1 Beëindiging met oorzaak: een van beide Partijen kan onmiddellijk een Contract opzegging door schriftelijke kennisgeving:
a) Indien de andere Partij de oorzaak is van een onherstelbaar schending van de Algemene Voorwaarden.
b) Indien de andere Partij nalaat een herstelbaar schending te herstellen binnen dertig (30) dagen na schriftelijk kennisgeving van een dergelijke schending.

5.2 Beëindiging zonder reden: elk Partij kan een Contract opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen voordat een Contract wordt verlengd.

5.3 Na de beëindiging of afloop van een Contract (om wat voor reden dan ook) zal elke Partij aan de andere de eigendommen van de ander in haar bezit of beheer met betrekking tot het Contract inleveren.

5.4 Geen van beide Partijen zal aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit de beëindiging of afloop van een Contract.

5.5 Zodra de Contract startperiode is begonnen zal geen (deel)restitutie worden gegeven voor de annulering van een Contract door Cliënt.

6. Geschillen

6.1 Toepasselijk recht:
a) Alle geschillen of aanspraken zullen onderhevig zijn aan de wetten van Nederland, lid van de Europese Unie. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.
b) Alle Contracten en aankopen vallen onder de jurisdictie van Nederland.
c) Keuze voor rechtspraak van elke jurisdicties en de Verenigde Naties inzake 'Convention on Contracts for the International Sale of Goods' is niet van toepassing op enig geschil onder de Contracten die door YESCRM worden geleverd.

6.2 Force Majeure: een Partij is niet aansprakelijk onder menig Contract voor niet-nakoming als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van die Partij vallen. Openstaande betalingsverplichtingen blijven echter van kracht.

6.3 Kennisgevingen: alle schriftelijke kennisgevingen moeten worden afgeleverd in persoon of door middel waar een ontvangstbevestiging wordt afgegeven en zullen van kracht zijn bij ontvangst. Kennisgevingen gecommuniceerd via e-mail of fax worden geacht te zijn geschreven.

6.4 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of een Contract ongeldig blijkt door de wet- of regelgeving, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van andere bepalingen.

6.5 Cliënt zal alle geschillen, acties, claims, of oorzaken van acties in verband met de Algemene Voorwaarden of Diensten naar gerechten brengen in de stad Den Haag in Nederland.

7. Betalingen

7.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders vermeld.

7.2 Alle facturen, verzonden aan Cliënt, hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

7.3 Een factuur wordt beschouwd als betaald wanneer het bedrag volledig is bijgeschreven op de bankrekening van YESCRM.

7.4 Nadat de betalingstermijn is verstreken van een factuur en de betaling nog niet is ontvangen dan is Cliënt in verzuim, zelfs als deze niet officieel een kennisgeving hiervoor heeft ontvangen.

7.5 YESCRM heeft het recht om Diensten te blokkeren of uit te stellen totdat het verzuim is opgelost.

7.6 Factuur herinneringen kunnen onderworpen zijn aan extra kosten:
a) Administratieve toeslagen.
b) Interestkosten; interest is verschuldigd op de openstaande bedragen tegen een jaarlijkse rentevoet van achttien (18) procent.

8. Aansprakelijkheid

8.1 YESCRM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verplichtingen als gevolg van:
a) Gegevens en informatie aangeleverd door Cliënt.
b) Verkeerde interpretatie van het Contract tussen YESCRM en Cliënt.
c) Activiteiten, gebeurtenissen of processen waarvoor YESCRM niet verantwoordelijk voor is.
d) De onbeschikbaarheid of storingen van Diensten.
e) Ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens of het ongeoorloofd gebruik van de Diensten.

8.2 YESCRM levert alle Diensten en documentatie 'zoals het is' aan Cliënten en voor zover mogelijk binnen de geldende wetgeving zonder eender welke garantie (uitdrukkelijk, impliciet of statutair). Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

8.3 Cliënt vrijwaart YESCRM van elke (potentiële) patent inbreuk als gevolg van Diensten geleverd door YESCRM.

8.4 YESCRM garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor gebruik op andere locaties dan in Nederland of de Europese Unie. Als u Diensten wenst te gebruiken buiten de Europese Unie, bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

8.5 De totale aansprakelijkheid voor YESCRM voor het niet uit voeren van de Contract verplichtingen wordt beperkt tot vergoeding van alle directe of indirecte schade, tot ten hoogste het bedrag van de bedongen prijs voor dat Contract. Indien het Contract een duurovereenkomst heeft met met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de vergoeding voor het Contract gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een jaar.

8.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van claims door klanten van Cliënt en alle andere vormen van schade is uitgesloten.

8.7 Cliënt vrijwaart YESCRM tegen alle claims van derden die kunnen worden ingediend tegen YESCRM als gevolg van een overtreding van wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die niet te wijten is aan YESCRM.

8.8 Cliënt vrijwaart YESCRM tegen alle claims van derden, waaronder overheidsinstellingen, die kunnen worden ingediend tegen YESCRM inzake schending van wetgeving aangaande wettelijke bewaartermijnen.

9. Restricties

9.1 Cliënt erkent dat de Diensten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, software of andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op menig aspect van Diensten het exclusieve eigendom blijven van YESCRM.

9.2 Cliënt heeft niet het recht om sublicenties, huur- of leasecontracten aan een derde partij te leveren van Diensten.

9.3 Cliënt zal geen Diensten gebruiken om data ten behoeve van derde partijen te verwerken ('time-sharing').

10. Hosting Plan

10.1 Wanneer een Cliënt gebruikt maakt van een Hosting Plan dan verzekert Cliënt dat er geen excessieve overbelasting plaatsvindt op de servers. Cliënt zal de servers niet gebruiken als bron, schakel, antwoord- of doel email-adres voor spam, bulk verzending van emails, 'Denial of Service' aanvallen, of ander ongewenste activiteiten. YESCRM behoudt het recht om een Contract direct te beëindigen indien deze activiteiten de stabiliteit van het netwerk beïnvloeden.

10.2 YESCRM tracht om een Hosting Plan 24 uur per dag beschikbaar te stellen gedurende een Contract duur. Cliënt stemt ermee in dat van tijd tot tijd Diensten ontoegankelijk of onbruikbaar zijn, voor onbepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: defecten aan de apparatuur, periodiek onderhoud, reparaties, oorzaken buiten de controle van YESCRM, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderbreking of storing van telecommunicatie of digitale transmissie middelen.

10.3 Performance: Klant gaat ermee akkoord en aanvaardt dat een Hosting Plan onderworpen is aan fysieke en praktische beperkingen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) systeemarchitectuur, systeem capaciteit , systeem belasting , de internet connectiviteit en computer configuraties van de eindgebruiker.

10.4 Database backups worden één maal per dag gemaakt op een gevarieerd tijdstip. Cliënt dient te accepteren dat bij het terugplaatsen van een backup de herstelde gegevens van de vorige dag kan zijn.

10.5 Indien YESCRM gebruik maakt van derden voor het aanbieden van een Hosting Plan, zal Cliënt YESCRM niet aansprakelijk stellen voor schade of andere claims als gevolg van storingen, beveiligingslekken, data verlies of internet down-time met betrekking tot deze diensten van derden.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een Contract zijn in het bezit van YESCRM. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Algemene Voorwaarden en de wet. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt om programmatuur, websites, databestanden of andere materialen te reproduceren is uitgesloten. Het gebruikersrecht is niet overdraagbaar aan derden.

11.2 Cliënt heeft geen toestemming om wijzigingen of verwijderingen door te voeren van Diensten ten aanzien van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendomsrechten, tenzij expliciet vermeld in het Contract.

11.3 YESCRM heeft het recht on technische maatregelen te nemen om Diensten te beschermen. Het is Cliënt niet toegestaan deze te verwijderen of te ontwijken.

12. Broncode Software

12.1 De Broncode en de technische documentatie gegenereerd in de ontwikkeling van de programmatuur zal niet ter beschikking worden gesteld aan Cliënt, tenzij specifiek vermeld in het Contract. Indien Broncode beschikbaar wordt gesteld dan heeft Cliënt geen toestemming Broncode of Afgeleid Werk te (her)distribueren, of beschikbaar te stellen via andere manieren.

12.2 Broncode en Afgeleid Werk verkregen, via internet (bijv. download) of een gegevensdrager, of het gebruik ervan, impliceert acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

13. Medewerking van Cliënt

13.1 Indien Cliënt software, databestanden of gegevens aanlevert op een gegevensdrager, dan moet deze drager alsmede de data-formaten voldoen aan de specificaties zoals opgegeven door YESCRM.

13.2 Indien Cliënt YESCRM niet voorziet in de correcte data, apparatuur, software of medewerkers benodigd voor Contract, of deze niet op tijd voorziet, dan heeft YESCRM het recht om de uitvoering van het Contract geheel of gedeeltelijk op te schorten, en het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

14. Technische ondersteuning

14.1 YESCRM zal trachten verzoeken te behandelen binnen 24 uur na indiening 7 dagen per week, echter bieden we geen garantie hoe snel verzoeken worden beantwoord of opgelost. YESCRM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen of geleden als gevolg van responstijden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, letsel, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van eigendommen.

14.2 Typen van support zijn: forum-participatie, e-mail, telefoon en on-site assistentie. Support (en type) wordt alleen verstrekt indien uitdrukkelijk vermeld in het Contract waarbij, bij gebreke, geen support zal worden aangeboden.

15. Ontzien van elke garantie

15.1 YESCRM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, aansprakelijkheid of weigering van support, indien:
a) Diensten gratis worden aangeboden.
b) De Broncode en/of data met betrekking tot Diensten in het bezit is bij Cliënt of is gewijzigd door Cliënt of wordt beheerd door Cliënt.
c) Cliënt die software gebruikt waar geen support meer voor wordt gegeven.
d) Cliënt die Afgeleid Werk gebruikt in plaats van Broncode.

© YESCRM Software 2002 - 2022. Alle rechten voorbehouden.